Tuyên truyền về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên

Thứ năm - 21/09/2023 17:28 27 0
Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên (cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên).
 
         
Thực hiện Công văn chỉ đạo của UBND huyện Tây Hòa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên.
UBND xã Hòa Đồng thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và công, doanh nghiệp trên địa bàn xã về Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã; như sau:
1. Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 11 thủ tục (Phụ luc I).
2. Danh mục Dịch vụ công trực tuyến một phần: 37 thủ tục (Phụ lục II).

Phụ lục I
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CỦA CẤP XàTRÊN
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN


 

TT
Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực TTHC có nghĩa vụ tài chính (Có/Không) Thanh toán trực tuyến (Có/Không) Ghi chú
I  
TƯ PHÁP
 
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch  
2 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  
3 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực  
II  
VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
4 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa Không Không  
5 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Không Không  
6 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Không Không  
7 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện Không Không  
8 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Không Không  
9 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện công cộng Không Không  
10 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao Không Không  
III  
NÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
11 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa Trồng trọt Không Không  

Phụ lục II
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN CỦA CẤP XÃ
TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN
 
 
 
TT
Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực TTHC có nghĩa vụ tài chính (Có/Không) Thanh toán trực tuyến (Có/Không) Ghi chú
I  
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
 
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục  
Giáo dục và đào tạo
Không Không  
2 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Không Không  
3 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Không Không  
4 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Không Không  
II  
TƯ PHÁP
 
5 Đăng ký khai sinh Hộ tịch Không Không  
6 Đăng ký kết hôn Không Không  
7